Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členovia výboru SSUCH

MUDr. Radomír Gajdoš PhD.

Prezident spoločnosti
II.Klinika úrazovej chirurgie SZU
FNsP F.D.Roosevelta B.Bystrica

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD.

Vedecký sekretár
Klinika úrazovej chirurgie
Nemocnica akad. L. Dérera, UN Bratislava

Doc. MUDr. Silvia Vajcziková, PhD

Člen výboru
II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB
Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, UN Bratislava

prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD

Člen výboru
Klinika úrazovej chirurgie
UN L. Pasteura Košice

MUDr. Ján Kuchta, PhD

Člen výboru
Traumatologicko-ortopedická klinika
FN Trnava

MUDr. Peter Cibur PhD.

Člen výboru
Klinika úrazovej chirurgie
UN L. Pasteura Košice

MUDr. Rastislav Burda, PhD

Člen výboru
Klinika úrazovej chirurgie
UN L. Pasteura Košice