Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Právne normy v oblasti zdravotníctva

Zákony

Zákon NR SR č. 576/2004 Z.z.  o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon NR SR č.577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Zákon NR SR č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve

Zákon NR SR č. 580/2004 Z.z. o zdravotnom poistení

Zákon NR SR č.362/2011 Z.z o liekoch a zdravotníckych pomôckach - novela

Zákon NR SR č. 363/2011 Z.z o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia

Zákon NR SR č. 428/2002 Z.z o ochrane osobných údajov

Zákon NR SR č. 437/200 Z.z o náhrade za bolesť a sťažené spoločenské uplatnenie

Zákon NR SR č. 447/2008 Z.z o peňažných príspevkoch na kompenzáciu zdravotného postihnutia

Zákon NR SR č.195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci

Zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach

Zákon NR SR č. 355/2007 Z.z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia

Zákon NR SR č. 124/2006 Z.z o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Zákon NR SR č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce

Zákon NR SR č. 361/2012 Z.z ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce

 

Nariadenie vlády SR č.85/2007  o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia

Nariadenie vlády SR č. 226/2005 o výške úhrady za zdravotnú starostlivosť, ktorú uhrádza zdravotná poisťovňa poskytovateľovi lekárskej služby prvej pomoci

Nariadenie vlády SR č. 223/2005 o katalógu zdravotných výkonov

Nariadenie vlády SR č. 340/2006 2007  o ochrane zdravia osôb pred nepriaznivými účinkami ionizujúceho žiarenia

Nariadenie vlády SR č. 331/2006 o podrobnostiach a o požiadavkách na prevádzku zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia

 

Upozornenie: zoznam zákonov a nariadení nie je úplný a nezahŕňa  doplnky a zmeny týchto právnych noriem. Ich aktuálne znenie včetne noviel a doplnkov nájdete na web stránke http://jaspi.justice.gov.sk/ ,

kde po kliknutí na „Predpisy“ doplnťe do tabuľky názov zákona alebo jednoducho číslo predpisu. SSUCH nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadné majetkové a nemajetkové škody v dôsledku nesprávnej interpretácie zákonných noriem.

 

Vestníky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Vestník MZ SR 2004 čiastka 47-48 Metodický pokyn pre zabezpečenie správnych indikácií transfúznych liekov

Vestník MZ SR 2008 čiastka 1-4 Odborné usmernenie MZ SR na preloženie osoby vyžadujúcej zdravotnú starostlivosť do iného zdravotníckeho zariadenia ústavnej zdravotnej starostlivosti

Vestník MZ SR 2008  čiastka 42-48 Odborné usmernenie MZ SR o vedení zdravotnej dokumentácie

Normatívy minimálneho personálneho obsadenia lôžkových oddelení zdravotníckych zariadení lekármi

 

Ďaľšie vestníky nájdete na web stránke MZ SR v časti Materiály a dokumenty:

http://www.health.gov.sk/?vestniky-mz-sr

 

Metodické usmernenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Metodické usmernenie č 7/2006 UDZS o zavádzaní systémov hlásení v ústavnej zdravotnej starostlivosti v rámci stratégie bezpečnosti pacienta

Metodické usmernenie č. 4/2013 UDZS  ku kódom zdravotníckych pracovníkov a poskytovateľov

 

Ďaľšie metodické usmernenia  nájdete na web stránke UDZS v časti Metodické usmernenia:

http://www.udzs-sk.sk/dokumenty/metodicke-usmernenia.html?page_id=501