Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Právne normy v oblasti zdravotníctva

Zoznam zákonov, nariadení vlády ako aj vestníkov MZSR a ich aktuálne znenie vrátane noviel a doplnkov nájdete na web stránke Ministerstva zdravotníctva SR http://www.health.gov.sk/?legislativa-a-financovanie

Zoznam metodických usmernení Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou nájdete na web stránke úradu
http://www.udzs-sk.sk/web/sk/metodicke-usmernenia

Právne predpisy sú dostupné v elektronickej zbierke zákonov: https://www.slov-lex.sk/domov