Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Špecializačný študijný program pre špecializačný odbor úrazová chirurgia

ŠPECIALIZAČNÝ ŠTÚDIJNÝ PROGRAM PRE ŠPECIALIZAČNÝ ODBOR – ÚRAZOVÁ CHIRURGIA

 

a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia

1. Úrazová  chirurgia  je  odbor,  s dĺžkou  špecializačného  štúdia  najmenej  5  rokov,  ktorý  sa zaoberá  prevenciou,  diagnostikou,  liečbou,  posudzovaním  a  výskumom  úrazov  a  poúrazových stavov.  Úrazová  chirurgia  je  integrálnou  súčasťou  chirurgie.  Hlavnou  úlohou  odboru  je komplexná starostlivosť o pacientov postihnutých úrazmi a poskytovanie vysokošpecializovanej zdravotnej činnosti.

2. Dĺžka trvania špecializačného štúdia je najmenej 5 rokov.

 

b) Určenie stupňa vzdelávania, dĺžky a obsahu odbornej zdravotníckej praxe potrebnej na zaradenie do špecializačného štúdia v špecializačnom odbore úrazová chirurgia

Podmienkou  na  zaradenie  do  špecializačného  štúdia  v  špecializačnom  odbore  úrazová  chirurgia  je  absolvovanie  vysokoškolského  doktorského  štúdia  v  študijnom  odbore  všeobecné lekárstvo (MUDr.).

Prijatie na štúdium. Na štúdium možno prijať absolventa medicíny, ktorý ovláda slovom i písmom slovenský jazyk a môže vykonávať činnosť lekára v Slovenskej republike.

 

c) Rozsah teoretických vedomostí, praktických zručností a skúseností potrebných na výkon špecializovaných pracovných činností

Rozsah teoretických vedomostí

A. V rámci spoločného chirurgického kmeňa

1. anatómia, fyziológia, patofyziológia a patológia chirurgických ochorení a úrazov, ich diagnostika, liečba a jednoduché diagnostické a terapeutické chirurgické výkony,

2. predoperačná príprava a pooperačná starostlivosť, výživa a intenzívna starostlivosť, podávanie liekov rôznymi formami, transfúzna terapia a terapia pooperačných komplikácií,

3. zásady pobytu na operačnom a ambulantnom trakte,

4. ošetrenie rán a obväzová technika,

5. zásady a princípy celkovej a miestnej anestézie a resuscitácie,

6. zabezpečenie dýchania, intubácia, tracheotómia, konikotómia,

7. liečba bolesti, zvládnutie infekcie v chirurgii,

8. patofyziológia a liečba šokových stavov.

 

B. V rámci odboru úrazová chirurgia

1. normálna patologická anatómia, normálna patologická fyziológia, funkčné vyšetrenia, röntgenológia kostí a zhybov,

2. angiografia , použitie sonografie, magnetickej rezonancie (MRI) a počítačovej tomografie (CT), interpretácia rtg. nálezov telových dutín,

3. predoperačná príprava a pooperačné doliečenie,

4. problematika celkovej metabolickej reakcie na úraz a šok, klinický obraz a liečba popálenín, tukovej embólie, crush syndróm a blast syndróm,

5. problematika polytraumatizmov, úrazov hlavy, chrbtice a miechy, periférneho nervového systému, kostí a zhybov, komplexného poranenia panvy, úrazov hrudníka a brucha, poranenia ciev, základy rekonštrukčnej chirurgie (ruka) a liečba komplikácií, problematika kriminálnych a iatrogénnych poškodení,

6. vojnová úrazová chirurgia,

7. indikácie a zásady liečebnej rehabilitácie v úrazovej chirurgii,

8. indikácie a kontraindikácie kúpeľnej liečby, posudková služba,

9. príslušné právne predpisy, ktoré sa vzťahujú na oblasť poskytovania zdravotnej starostlivosti.

 

 

Rozsah praktických schopností

Prevencia,  prvá  pomoc,  resuscitácia  a  transport  ranených,  klinické  a  ostatné  vyšetrovacie metódy v úrazovej chirurgii. Konzervatívna liečba poranení mäkkých tkanív a skeletu, sádrovacia technika,  trakcie,  lokálna  a  celková  anestéza.  Základné  chirurgické  postupy  ošetrovania mozgových  poranení,  chrbtice,  dutinových  poranení,  ošetrenie  ciev  a  nervov.  Kompletné ošetrovanie otvorených a zatvorených poranení skeletu vrátane komplikovaných kombinovaných a  devastačných  poranení.  Endoskopická  diagnostika  dutinových  lézií  a  artroskopické  operácie. Zvládnutie  pooperačných  komplikácií  a  doliečovanie  včítane  definitívneho  vyhodnocovania vnútorného prostredia a výsledného klinického stavu.

Uchádzač musí  mať dostatočné  vedomosti  zo  všeobecnej  chirurgie,  plastickej a rekonštrukčnej chirurgie, neurochirurgie, ortopédie, urológie.

Úrazový chirurg musí mať predpoklady pre samostatné zvládnutie organizačných podpisov a administratívnych  predpisov  v ambulantných  a  ústavných  podmienkach.  Musí  ovládať charakteristiku úrazovosti vo svete v EU, na Slovensku a v regionálnych podmienkach.

Minimálny počet zdravotných výkonov

A.  V rámci spoločného chirurgického kmeňa

1.  štandardná klinická prax  u 200 pacientov

2.  asistencia pri operáciách

3.  kanylácia periférnej žily

4.  sutúra rany

5.  exstirpácie

6.  drenáž hrudníka pri pneumotoraxe

7.  punkcia hydrotoraxu

8.  punkcia ascitu

9.  nekrektómia

10. cievkovanie močového mechúra

11.  rektoskopia

12.  zavedenie nazogastrickej sondy

13.  zavedenie Sengstakenovej sondy

14.  kanylácia vena subclavia

15.  kardiopulmonálna resuscitácia

B. V rámci odboru úrazová chirurgia

 

Výkon Asistencia Operácia
Hlava – trepanácia lebky,  evakuácia intrakraniálnej kolekcie, drenáž a meranie intrakraniálneho tlaku 5 3
Krk a hrudník – tracheotómia, drenáž, torakotómia 10 10
Brucho:  exploratívna  laparotómia,  splenektomia,  sutura  a resekcia čreva, sutúra pečene 10 10
Osteosyntéza dlhých kostí: vnútrodreňové klincovanie, dlaha,  serkláž, externý fixátor, DHS 50 30
Ošetrenie vnútrokĺbnych zlomenín 50 30
Minimálne invazívne osteosyntézy 20 10
Septické operácie 25 15
Amputácie 5 3
Odstránenie kovového materiálu 50 30
Artroskopie 30 30
Endoprotézy 30 10
Rekonštrukcie šliach, nervov a ciev 10 10
Plastické operácie kože 10 5
Kostné plastiky 10 5
Repozície, fixácie zlomenín, skeletu a liečba extenziou 50 80
Primárne ošetrenie rán 0 100
Punkcie kĺbov a dutín 20 30
 Operácie chrbtice, acetabula panvy 10 0
VAC (vákuovo asistované uzavretie rany) 5 1
Spracovanie dokumentácie hospitalizovaného pacienta 0 200

 

d) Organizačná forma štúdia

Štúdium pozostáva zo štúdia a celkovej teoretickej výuky, praktickej prípravy na ambulancii, pri  lôžku  na  oddelení  a  v operačných  priestoroch  (asistovaním  a  operačnými  výkonmi). Kvalifikačná skúška musí byť obhájená určenou písomnou prácou.

e) Rozsah a zameranie odbornej zdravotníckej praxe počas tzv. spoločného chirurgického kmeňa vykonávanej na jednotlivých pracoviskách, jej minimálna dĺžka a časový priebeh

Po zaradení do nadstavbového odboru by boli teoretické základy kandidáta hodnotené každý pol rok a zapísané v kvalifikačnom indexe, vrátane školiteľov s cirkulačných pracovísk. Okrem absolvovania  praxe  treba  vyžadovať aktívnu  účasť na  pracovných  schôdzach  a kongresoch. 3 prednášok počas kvalifikačnej prípravy ako prvý autor a publikačnú  činnosť (1 publikácia ako prvý autor  v recenzovanom  časopise).  Po  splnení  všetkých  predpísaných  kritérií by  kandidát požiadal o kvalifikačnú skúšku. Rozhodnutie o zrelosti kandidáta vykonať kvalifikačnú skúšku rozhodne vedenie kmeňového pracoviska so súhlasom zamestnávateľa.

Podmienkou  pre  dosiahnutie  špecializácie  v špecializačnom  odbore  úrazová  chirurgia  je absolvovanie praxe na:

úrazová chirurgia  35 mesiacov
chirurgia 12 mesiacov
vnútorné lekárstvo 2 mesiace
hrudníková chirurgia 2 mesiace
anesteziológia a intenzívna medicína 2 mesiace
gynekológia a pôrodníctvo 2 mesiace
neurochirurgia 1 mesiac
plastickej chirurgia 1 mesiac
urológia 1 mesiac
maxilofaciálnej chirurgia  1 mesiac
cievnej chirurgia 1 mesiac
popáleninové oddelenie 15 dní

 

Predpokladom  pre  získanie  špecializácie  v úrazovej  chirurgii  je  dokonalé  zvládnutie teoretických a praktických vedomostí plne kvalifikovaného chirurga.

 

Uznávanie praxe a študijných pobytov v zahraničí.

Preukáže sa písomným potvrdením o absolvovaní praxe a študijného pobytu na zahraničných pracoviskách,  potvrdených vedúcim pracoviska s krátkou pracovnou charakteristikou lekára.

 

Podmienky pre pozvanie ku špecializačnej skúške

Spôsobilosť na  kvalifikačnú  atestáciu  musí  byť písomne  potvrdená  po  riadne  predpísanej špecializačnej  príprave  na  oddeleniach  a  klinikách úrazovej  chirurgie  a  ostatných  vyššie uvedených pracoviskách a na určených akreditovaných pracoviskách. Prihlášku kandidát doloží potvrdením  o  vykonaných  operačných  výkonoch  s prehľadom  prednášok  a  autorstvom v publikáciách. Nevyhnutná je znalosť jedného svetového jazyka potvrdená záverečnou skúškou na  niektorej  z  katedier  cudzích  jazykov  lekárskych  fakúlt.  Predpokladom  sú  chronologicky zaznamenané informácie v indexe