Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu
Ukončenie cyklu sústavného vzdelávania lekárov