Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu

MUDr. Radomír Gajdoš PhD.

II.Klinika úrazovej chirurgie SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17
email: rgajdos@nspbb.sk
tel.: 048 4412157