Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Hlavný odborník MZ SR pre úrazovú chirurgiu

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD.

člen výboru

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera
Limbová 5 Bratislava 833 05,
peter.simko@kr.unb.sk
+421 2 59 542602