Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Členovia výboru SSUCH

Meno, funkcia Pracovisko, adresa Kontakt

MUDr. Peter Cibur PhD.,
prezident spoločnosti

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

peter.cibur@unlp.sk

++421 55 615 2338,
++421 55 615 2312

MUDr. Radomír Gajdoš PhD.,
člen výboru

II.Klinika úrazovej chirurgie SZU, FNsP F.D. Roosevelta, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica 975 17

rgajdos@nspbb.sk

++421 48 441 2157

Prof. MUDr. Peter Šimko PhD., vedecký sekretár

Klinika úrazovej chirurgie SZU a UNB Nemocnica akad. L. Dérera, Limbová 5
Bratislava 833 05,

peter.simko@kr.unb.sk

++421 2 59 542602

Doc. MUDr.
Silvia Vajcziková, PhD., člen výboru

II. ortopedicko–traumatologická klinika LFUK a UNB Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská 11, Bratislava, 851 07

vajczikova@pe.unb.sk

++421 2 6867 2057

MUDr. Ján Kuchta, PhD., člen výboru

Traumatologicko-ortopedická klinika FN Trnava, A. Žarnova 11, Trnava, 917 75

kuchtajano@gmail.com]

++421 33 5938875

prof. MUDr. Miroslav Kitka, PhD., člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

kuch@fnlp.sk

++421 55 615 2310

MUDr.Rastislav Burda, PhD, člen výboru

KLINIKA ÚRAZOVEJ CHIRURGIE UN L-Pasteura Košice, Rastislavova 43, Košice 041 90

burda@netkosice.sk

++421 55 6152 315