Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu

Príhovor prezidenta  Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu

Vážení kolegovia, milí priatelia!

Rád by som sa Vám za celý výbor Slovenskej spoločnosti pre úrazovú chirurgiu poďakoval za dôveru, ktorú ste nám preukázali nomináciou do vedúcich štruktúr našej spoločnosti pri posledných voľbách.

Vaša dôvera nás zaväzuje v rámci našich (aj keď obmedzených) kompetencií a legislatívnych možností ovplyvniť v čo najväčšej možnej miere dianie v zdravotníctve v prospech našich pacientov. Máme pred sebou obdobie, ktoré by mohlo priniesť do zdravotníctva viacero kľúčových zmien.

V krátkej dobe sa chystá implementácia mystického DRG systému do financovania poskytovania nemocničnej zdravotnej starostlivosti. Dúfame, že financovanie podľa typu diagnózy, ktoré by mohlo priniesť poriadok, väčšiu transparentnosť a viac objektívnych merateľných informácií do systému zdravotníctva, nebude len formálnym krokom. Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu sa veľmi intenzívne podieľala na príprave zoznamu terapeutických výkonov v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti pre pacientov s poranením pohybového aparátu. Tým sme splnili bazálny predpoklad, aby tento zoznam spolu s novou klasifikáciou diagnóz a pravidlami kódovania teoreticky zohľadňoval finančné nároky na poskytnutú zdravotnú starostlivosť u úrazových pacientov. Aj keď v súčasnosti mnohí nešetria alarmujúcimi vyjadreniami o ohrozenej zdravotnej starostlivosti v súvislosti so zavedením tohto platobného mechanizmu, veríme, že nastavenie primeranej základnej sadzby (od ktorej sa odvíja výsledná suma za poskytnutú zdravotnú starostlivosť a ktoré je bohužiaľ mimo našich kompetencií), by mohlo aj prakticky prispieť k zlepšeniu financovania v ústavnej zdravotnej starostlivosti pacientov po traume. A teda, že implementácia DRG nebude v konečnom dôsledku zachovaním status quo pod iným pláštikom.

Vláda schválila národný program reforiem ako aj program stability na roky 2016-2019. Zdravotníctvo je v týchto dokumentoch označené za jednu z hlavných výziev slovenskej ekonomiky. Navrhované reformné opatrenia sa dotýkajú v prevažnej miere ekonomického hospodárenia poskytovateľov, ale aj liekovej politiky a neprehľadných vzťahov medzi zdravotnými poisťovňami a poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti. Realizáciou týchto opatrení by sa mohla eliminovať doterajšia, zatiaľ ničím neregulovaná, svojvôľa zdravotných poisťovní, na ktorú sme upozorňovali.

Ako pozitívum možno tiež vnímať zapojenie stavovských organizácií, odborných spoločností Slovenskej lekárskej spoločnosti a iných odborných organizácií zastupujúcich zdravotníckych pracovníkov do prípravy legislatívnych noriem. Takto môže širšia odborná verejnosť prispieť k riešeniu tém ako sú optimalizácia verejnej siete poskytovateľov, rozsah štandardnej zdravotnej starostlivosti, stratifikácia výkonov, štandardné diagnostické a terapeutické postupy a vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov.
Preto v nasledujúcom období budeme maximalizovať snahu, aby naše návrhy a pripomienky v rámci medzirezortného pripomienkového konania pri schvaľovaní jednotlivých právnych noriem boli konečne vzaté do úvahy a zapracované do príslušných právnych predpisov a to tak, aby nielen prispeli k zlepšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ale aj nám zbytočne nesťažovali, ale naopak uľahčili výkon zdravotníckeho povolania.
Radomír Gajdoš