Slovak Society for Trauma Surgery

Informácie o časopise

Je voľne dostupný elektronický časopis publikovaný on line.
Vychádza 1x ročne
Nerecenzovaný.
ISSN 1335-8588.
EAN:
Nakoľko ide o elektronickú publikáciu,  na MK SR nie je evidovaná.

Vydavateľ:

Slovenská spoločnosť pre úrazovú chirurgiu – organizačná zložka SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ SPOLOČNOSTI
Cukrová 3, 813 22 Bratislava

Redakčná rada

MUDr. Eugen Bielik, Banská Bystrica, SR
MUDr. Štefan Dečo, Košice, SR
Prof. MUDr. Miroslav KITKA, PhD., Košice, SR
Doc. MUDr. Teodoz Molčanyi, PhD., Košice, SR
Doc. MUDr. Luboš Pleva, CSc., Ostrava, ČR
Prof. MUDr. Peter Šimko, PhD. Bratislava, SR
MUDr. Vlastimil Vaculík, Bardejov, SR
Prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., Košice, SR

Výkonný redaktor:

MUDr. Radomír Gajdoš od r. 2014
MUDr. Krajničák Jozef 2003-2010

Kontakt

Trauma_casopis@trauma.sk